TOVAR V AKCII

naša cena 9,99 Eur (300,96 Sk)
do košíka:
naša cena 8,20 Eur (247,03 Sk)

NAJPREDÁVANEJŠÍ

naša cena 31,56 Eur (950,78 Sk)
do košíka:
naša cena 35,19 Eur (1 060,13 Sk)
do košíka:
naša cena 70,40 Eur (2 120,87 Sk)
do košíka:

NOVINKY

arr3Vitajte na stránke    Milí zákazníci...     vítame Vás na stránke www.medicinskaliteratura.sk kde si môžete... arr3Naša ponukaMilí zákazníci,   špecializujeme sa na predaj odbornej medicínskej literatúry.   Knihy sú... arr3Nové knihy      Všetky novinky si môžete prezrieť v kategórii Novinky, kde nájdete najnovšie tituly z...

ANKETA

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: 0905 352 582
katka.hrda@gmail.com
Osobný odber - Predajňa Právnická literatúra
Jesenského 5, Bratislava

AKO NAKUPOVAŤ » Obchodné podmienky
Obchodné podmienky a Reklamačný poriadok

Obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti medzi:

Erudite, s.r.o.

www.medicinskaliteratura.sk

Na Pasekách 25, 83106 Bratislava

IČO: 48316156

DIČ: 2120214701

IČ DPH: SK2120214701

(ďalej len "predávajúci")

a

kupujúcim.

Kupujúci je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do vzťahu s predávajúcim ako odberateľ (zákazník) produktov ponúkaných predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke predávajúceho www.medicinskaliteratura.sk

 

Tieto obchodné podmienky platia na území Slovenskej republiky pre kúpu tovaru objednaného prostredníctvom elektronického obchodu na webovej stránke www.medicinskaliteratura.sk Vstupujú do platnosti dňom zverejnenia na tejto webovej stránke.

Všetky vzťahy, ktoré nie sú upravené v obchodných podmienkach sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a príslušnými ustanoveniami zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

II. Objednávka

Kupujúci objednáva tovar ponúkaný predávajúcim elektronicky prostredníctvom e-mailu alebo prostredníctvom e-shopu. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých potrebných údajov. Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh kúpnej zmluvy a je záväzná. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká po potvrdení prijatia elektronickej objednávky, ktoré je odoslaná predávajúcim na mailovú adresu kupujúceho, ktorá je uvedená v objednávke. V prípade nedoručenia potvrdenia o objednávke kúpna zmluva nevzniká.

Za podstatné náležitosti objednávky sa považujú:

a. identifikácia kupujúceho (meno a priezvisko/obchodné meno, bydlisko/sídlo, IČO, DIČ, kontaktné údaje)

b. presný popis tovaru (názov, vydavateľ, autor)

c. množstvo objednávaného tovaru

d. adresa miesta dodania tovaru (ak je rozdielna s adresou bydliska/sídla)III. Storno objednávky

Kupujúci má právo stornovať objednávku kedykoľvek bez udania dôvodu pred jej potvrdením zo strany predávajúceho.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak sa objednaný tovar už nevyrába, nedodáva, alebo sa výrazne zmenila jeho cena. V prípade, že vznikne táto situácia, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.IV. Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy uzatvorenej na základe objednávky do 7 pracovných dní od prevzatia zásielky. Odstúpenie od zmluvy musí uskutočniť písomnou formou (sprievodný list) zaslanou predávajúcemu, musí obsahovať údaje na identifikáciu predávajúceho a kupujúceho a popis tovaru. Tovar musí doručiť na adresu predávajúceho na vlastné náklady a zodpovednosť aj spolu so sprievodným listom vlastnoručne podpísaným. Tovar musí byť nepoškodený a nepoužitý.V. Cenové podmienky

Kúpna cena tovaru ponúkaného predávajúcim je uvedená vždy vedľa vybraného tovaru. Kúpna cena sa uvádza vždy s DPH, ak nie je uvedené inak. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov, s tým, že nové ceny tovarov sú pre kupujúceho platné odo dňa ich zverejnenia na www.pravnickaliteratura.sk. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už objednaný kupujúcim. Vprípade, ak sa na www.pravnickaliteratura.sk objaví pri niektorom tovare evidentne chybná cena, napríklad ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej, alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena 0,- € alebo 1,- €, predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za chybnú cenu, ale môže kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od kúpnej zmluvy odstúpiť.VI. Platobné podmienky

Platba za objednaný tovar je možná formou dobierky, prevodným príkazom na základe vopred vystavenej faktúry (pričom tovar sa expeduje až po prijatí úhrady) a platbou v hotovosti, či platobnou kartou pri osobnom odbere priamo v prevádzke (Predajňa Právnická literatúra) pri prevzatí objednávky. Tovar zasiela predávajúci prostredníctvom služieb sprostredkovateľa. K hodnote objednávky je pripočítané poštovné vo výške uverejnenej na stránke www.pravnickaliteratura.sk. V zásielke obdrží zákazník súčasne s tovarom aj riadnu faktúru (daňový doklad).VII. Dodacie podmienky

Dodávky elektronicky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti tovaru expedované v čo najkratšom termíne, najneskôr však do 30 dní odo dňa, keď predávajúci potvrdil prijatie objednávky od kupujúceho. Kupujúci je informovaný o zaslaní tovaru e-mailom.VIII. Záruka a reklamácie

Zákazník získava pri kúpe tovaru záruku v rozsahu určenom platným právnym predpisom. Reklamácie sa riadia reklamačným poriadokm predávajúceho.IX. Ochrana osobných údajov

Predávajúci zaručuje všetkým svojim zákazníkom ochranu osobných údajov zaslaných zákazníkom pri realizácii služieb poskytovaných predávajúcim.. Súčasne prehlasuje, že údaje poskytnuté zákazníkom budú použité len na realizáciu obchodného styku, nebudú poskytnuté tretej strane alebo inak zneužité..X. Iné ustanovenia

Žiadna zo zmluvných strán nezodpovedá za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom vyššej moci. Za udalosť vplyvom vyššej moci sa považuje udalosť, ktorú zmluvné strany nemohli predvídať, a ktorej nemohli zabrániť ani pri vynaložení najvyššej možnej odbornej starostlivosti , ktorá je nezávislá od ich vôle (najmä vojna, prírodné katastrofy, zmeny v legislatíve a iné). Vznik neočakávaných technických alebo logistických porúch oslobodzuje predávajúceho od dohodnutých záväzkov.XI. Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo tieto Obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť alebo doplniť. Zmeny alebo doplnky obchodných podmienok vstupujú do platnosti odo dňa ich zverejnenia na stránke www.medicinskaliteratura.sk Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru. Odoslaním objednávky predávajúcemu, kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s obchodnými podmienkami kupujúceho.

REKLAMAČNÝ PORIADOK:

I. Všeobecné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok upravuje postup predávajúceho a kupujúceho pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru zakúpeného na portáli www.medicinskaliteratura.sk a práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho s tým súvisiace podľa príslušných ustanovení platných zákonov. Kupujúci potvrdzuje odoslaním objednávky, že sa oboznámil s reklamačným poriadkom predávajúceho a bezvýhradne s ním súhlasí.

II. Kontrola tovaru pri prevzatí

Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať , či obal, v ktorom je tovar zabalený nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu. Kupujúci je povinný tovar prezrieť bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí. Ak kupujúci zistí nekompletnosť tovaru alebo akékoľvek poškodenie tovaru je povinný reklamáciu bezodkladne nahlásiť predávajúcemu, najneskôr však do troch dní.

III. Uplatnenie reklamácie

Ak kupujúci zistí, že tovar je poškodený, vadný, nefunkčný alebo nepoužiteľný uplatní reklamáciu, najneskôr však do troch pracovných dní. Predávajúci na vybavenie reklamácie má lehotu 30 dní.

V prípade oprávnenosti reklamácie a splnenia reklamačných podmienok predávajúci tovar vymení za nový alebo opraví vady tovaru. Ak tak predávajúci nemôže vykonať z dôvodu nedostupnosti tovaru, vráti peniaze.

Ak dôjde k výmene tovaru , začne plynúť záručná doba znova od dátumu prevzatia tovaru.

Práva zo zodpovednosti za vady tovaru zaniknú , ak sa neuplatnia v záručnej dobe. Záručná doba je stanovená na 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

IV. Prijímanie reklamácie

Kupujúci je povinný vyplniť reklamačný formulár a zaslať ho poštou predávajúcemu na uvedenú adresu, predávajúci potvrdí prijatie reklamácie. Kupujúci je povinný v reklamačnom formulári uviesť nasledovné údaje: identifikácia kupujúceho (meno a priezvisko/obchodné meno, bydlisko/sídlo, kontakt), adresu miesta, kde bol tovar dodaný a adresu miesta kam má byť vymenený tovar dodaný, v prípade výmeny tovaru, číslo objednávky, dátum prevzatia kupujúcim, číslo bankového účtu kupujúceho. K formuláru musí byť priložený doklad o kúpe tovaru a reklamovaný tovar. Ak k dokladu o zaplatení a formuláru nie je priložený reklamovaný tovar, predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej záležitosti. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku.

V. Všeobecné reklamačné podmienky

Pri uplatňovaní reklamácie musia byť splnené nasledovné podmienky zo strany kupujúceho:

kupujúci predloží originálny doklad o zaplatení (faktúru alebo doklad z registračnej pokladne), tovar nie je viditeľne fyzicky poškodený alebo nesie viditeľné znaky používania, tovar obsahuje všetky súčasti tak, ako bol zo strany predávajúceho predaný.

VI. Neoprávnená reklamácia

Za neoprávnenú reklamáciu sa považuje taká reklamácia, ktorou zákazník reklamuje vady tovaru, ktoré nevyplývajú zo zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim, sú v rozpore so všeobecnými záväznými právnymi predpismi alebo dobrými mravmi, skutočnosti, ktoré zákazník uvádza sa nezakladajú na pravde alebo ak je takáto reklamácia podaná po uplynutí záručnej doby.

VII. Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo doplniť reklamačný poriadok. Zmeny alebo doplnky tohto reklamačného poriadku vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na portáli www.medicinskaliteratura.sk

 

ZjY0ZTc2Nm